ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Organische  Tafels – (Laatst bijgewerkt op 1 september 2022)

Organische Tafels (hierna: Beheerder)

Artikel 1 – Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die producten/diensten aan Gebruikers aanbiedt via de Website.

3. Aanbod: het aanbod van een Aanbieder aan een Gebruiker.

4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website aan Gebruikers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.

5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website.

6. Beheerder: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Aanbieder.

7. Website: de Website van Beheerder waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden diensten/producten aanschaffen van Aanbieder(s).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Beheerder en Gebruiker en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3. Beheerder gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Beheerder. Beheerder zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Beheerder.

4. De Website van Beheerder is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten.

5. Door het kopen van een product gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Aanbieder voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Gebruiker gekozen. Op de koopovereenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder zijn de algemene (verkoop en/of leverings)voorwaarden van de Aanbieder van toepassing.

6. Als aanbieder van de Website, is Beheerder geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Aanbieder.

Artikel 3 – Aanbod

1. Het Aanbod van de Aanbieder(s) wordt door Beheerder gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Aanbieder aangeleverde informatie. Beheerder is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Aanbieder op de Website.

2. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de producten van Aanbieder te betalen.

Artikel 4 – Gebruik van de Website

1. Het is Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheerder.

2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Beheerder en Aanbieder, alsmede op de goede naam van Beheerder en Aanbieder. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Beheerder en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beheerder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.

4. Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Beheerder is uitgegaan van door de Gebruiker of Aanbieder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor bekend was.

5. Gebruiker en Aanbieder zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die zij op de Website of in hun accounts plaatsten. Indien Gebruiker of Aanbieder vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker of Aanbieder Beheerder onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

6. Beheerder is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

7. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Beheerder, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

8. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Gebruiker dient zich te onthouden van:

  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Beheerder, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Beheerder of derden hindert of schade toebrengt.

9. Beheerder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 5 – Notice and Takedown

1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Beheerder gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Beheerder komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Beheerder of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Beheerder tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. Beheerder zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Beheerder aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Beheerder over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via info@organische-tafels.nl.

6. Indien Beheerder constateert dat Gebruiker misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal Beheerder het account van Gebruiker verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 6 – Beschikbaarheid Website

1. Beheerder staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Beheerder spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Beheerder is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Beheerder is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. Beheerder biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Beheerder is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruikers en Aanbieders en de uitvoering daarvan.

3. Beheerder heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden Aanbieders-Aanbod door Aanbieders. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Beheerder is nimmer aansprakelijk indien Aanbod van de Aanbieder niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop ‘Place order’ tijdens het plaatsingsproces van een product van Aanbieder via de Website van Beheerder.

2. Beheerder zal de overeenkomst met de Aanbieder elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres.

3. De overeenkomst kan alleen door de Aanbieder uitgevoerd worden indien Gebruiker zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plaatsen van een bestelling/plannen van de Dienst. Gebruiker is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Beheerder of de Aanbieder te melden.

Artikel 8 – Annulering van de overeenkomst

1. Op alle  producten van Organische Tafels zit geen bedenktijd en vervalt het retourrecht omdat deze producten op maat voor de klant worden gemaakt en gepersonaliseerd.

2. Organische Tafels levert op maat geproduceerde tafels, het is daarom niet mogelijk om de geleverde producten te retourneren en is het herroepingsrecht uitgesloten. 

3. Beheerder heeft het recht om namens de Aanbieder een bestelling/dienst te weigeren c.q. overeenkomst te annuleren indien Beheerder het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door het account van Gebruiker/authenticiteit van de dienst. In geval van misbruik zal Beheerder tevens aangifte doen bij de politie.

Artikel 9 – Betaling

1. Op het moment dat de dienst definitief is gemaakt door Gebruiker, is Gebruiker verplicht om de Aanbieder te betalen voor de dienst. Gebruiker betaalt de dienst via de Website. In het geval dat een product van de Website wordt aangeschaft betaalt Gebruiker het product via de Website.

2. Terugboekingen zijn in beginsel niet mogelijk.  Of Gebruiker een dienst heeft gepland, en de dienst door de Aanbieder wordt afgezegd, is terugboeking mogelijk. Terugbetaling vindt enkel plaats op dezelfde rekening, als de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

3. Beheerder is namens de Aanbieder geautoriseerd om namens de Aanbieder de (online) betaling van Gebruiker in ontvangst te nemen.

Artikel 10 – Beperking van Aansprakelijkheid

1. Beheerder is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Beheerder, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Beheerder en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Beheerder buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Beheerder alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Beheerder, (ii) afname van de producten van Aanbieders via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Beheerder en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website

3. Beheerder sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Indien en voor zover Beheerder aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.

5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Beheerder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Beheerder binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Beheerder.

Artikel 11 – Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Beheerder voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Aanbieder, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Beheerder, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Aanbieder en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Aanbieder op grond van een Aanbod.

Artikel 12 – Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Beheerder, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@organische-tafels.nl met als onderwerp “Klacht” of telefonisch.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Beheerder de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Beheerder zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 13 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Beheerder vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Beheerder en Gebruiker, Beheerder en Aanbieder, en Aanbieder en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Beheerder en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.